Back2024

Stadgar Stödfond

Stadgar för Kungälvs HK:s fond för hjälp till medlemmar som är i behov av ekonomiskt stöd för täckande av kostnader som krävs för deltagande i klubbens aktiviteter (KHK Stödfond)

§1 Fondens syfte och ändamål

Fondens syfte och ändamål är att hjälpa unga medlemmar med ekonomiskt bistånd så att de har möjlighet att delta i aktiviteter de inte annars har möjlighet att delta i.

Bistånd ges till medlemsavgift, kostnader för deltagande i cuper och liknande samt som materialbidrag till utrustning, kläder eller liknande. Fonden stödjer medlemmar under 18 år.

Ansökan om bistånd görs skriftligt och skickas i tillslutet kuvert till klubbens kansli adresserad till fonden. Ansökan ska undertecknas av vårdnadshavare.

Fonden får tillgång till ett utgångskapital på 10 000 kronor. Vid behov äskar ansvariga för fonden om mer kapital hos klubbens styrelse som beslutar om eventuell ytterligare tilldelning till fonden.

§2 Ledamöter

Fondens ledamöter skall till antalet vara minst två och skall ha stor kunskap om klubben och dess verksamhet. Fondens ledamöter väljs Kungälvs HK:s styrelse.

Fondens ledamöter arbetar ideellt med stor sekretess utan någon form av arvode. Uppdraget ska gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Ansvariga för fonden beslutar löpande och enväldigt vilka som skall få bistånd och hur stort biståndet skall vara. Ledamöterna skall föra erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår ska vara det samma som klubbens. Protokoll skall föras om orsak till bistånd och belopp utan angivande av personnamn. Sekretessen om vilka som får bistånd skall vara total.

§ 3 Revision

Klubbens revisor skall få tillgång till fondens protokoll inför den årliga revisionen av klubbens räkenskaper. Efter revisorns genomgång av allegaten och genomförd revision kommer KHKs styrelse vara de som beviljar ansvarsfrihet för fondens styrelse.

§ 4 Likvidhantering

Fondens konton kommer att stå i KHKs namn och firma tecknas därför enligt KHKs fastlagda bestämmelser och fullmakt för full teckning ges till fondens två ledamöter. Utbetalning från fonden gör enligt följande.

·         När beslut om utbetalning tas dokumenteras detta i ett protokoll som undertecknas av fondens ledamöter. Detta protokoll ges ett ärendenummer.

·         Pengarna förs över till ett privat konto med ärendenumret som referens.

·         Pengarna betalas sedan till den sökande via privat konto från en av ledamöterna.

·         Som allegat arkiveras ansökan och beslutsprotokoll samt eventuell annan dokumentation i ärendet.


Md ezgif.com split
Se alla vår partners >>
Md s songskort 2024 2025
Md hbl live small
Md khksolidsport
Se matcher via Solidsport
Md profixio
Md atg jpg
Md centrala 1
HBL CENTRALA PARTNERS
Md nya bohus cup 2024
Md s kra small
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub