Top 2021

Krishanteringsplan

Krishanteringsplan

Krisledning etableras

  • vid extraordinär händelse eller då överhängande risk finns för att en extraordinär händelse ska inträffa eller
  • vid händelse med stor påverkan på någon av klubbens verksamheter eller risk för en sådan händelse.

Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala och som innebär en allvarlig störning i viktig samhällsfunktion där handbollsklubben är eller blir inblandad.

Händelse som har stor påverkan på någon av klubbens verksamheter är exempelvis trafikolycka där spelare, tränare, ledare eller föräldrar är inblandade. Det kan också t ex handla om dödsfall i samband med träning, spel eller annat arrangemang.

Krisledningsgrupp

Styrelsen för KHK utgör tillsammans med klubbchef klubbens krisledningsgrupp.
Krisledningsgruppens uppgift är att leda och samordna arbetet vid kris och kunna stödja organisationen med t ex viktiga beslut som måste tas.

Följande grundprincip ska vara vägledande för arbetet även under kris:

Ansvarsprincipen
Den som har ansvar för ett lag/en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under krissituation.

När en krissituation inträffar

Kunskap om en krissituation kan komma till krisledningens kännedom via kommunledning, räddningstjänst, polis eller den egna organisationen.

Om tränare, ledare eller annan funktionär inom klubben får kunskap om en allvarlig händelse eller bedömer att risk finns för allvarlig händelse kontaktas i första hand ordförande i sportkommittén som gör en bedömning av läget och vid behov sammankallar krisledningsgruppen. Om inte ordförande för sportkommittén går att nå kontaktas krisledningsgruppen enligt turordning i larmlista (se nedan). Den som sammankallat krisledningsgruppen ansvarar för ledning av gruppen tills klubbens ordförande ansluter. Ansluter hon/han inte fortsätter den som sammankallat gruppen att leda krisledningsgruppens arbete.


Larmlista

Telefonnummer
Namn
Mikael BengtssonOrdförande i KHK 0708-46 85 00
Peter ÖstergaardOrdförande i Ungdomskommittén 0723-71 69 67
Robert FasnachtKlubbchef0734-01 26 26

Ledningsplats

Krisledningsgruppen ordinarie ledningsplats är klubbrummet i Idrottsshallen. Alternativ ledningsplats är Mimershallens kafé.

Dokumentation

Alla krisledningsmöten dokumenteras med noggrannhet av den som ordförande för krisledningsgruppen utser. Tider, närvarande, beslut, händelser etc dokumenteras. (se checklista)

Kommunikation

För att alla ska få samma och enhetlig information ska alla uttalanden för klubbens räkning komma från krisledningen eller den som krisledningen utser.

Tränares/ledares ansvar i förebyggande arbete

Tränare och ledare ska känna till klubbens rutiner för krishantering och delta i eventuella övningar och utbildningar som ordnas i klubbens regi. Tränare och ledare ansvarar också för att uppgifter om spelare och deras anhöriga regelbundet uppdateras utifrån utskick och gällande rutin från kansliet.

Md maxi erbjudande
Stöd KHK när du handlar på Maxi Kungälv
Md bohuscup web
Md seniorsida
Md md taenf rlaget2
Md vistallerupp
LÄS MER OM #viställerupp
Md atg jpg
Md grasrotenbanners 300x250
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub