Back2024

Krishanteringsplan

Krishantering

Krisledning etableras

  • vid extraordinär händelse eller då överhängande risk finns för att en extraordinär händelse ska inträffa eller
  • vid händelse med stor påverkan på någon av klubbens verksamheter eller risk för en sådan händelse.

Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala och som innebär en allvarlig störning i viktig samhällsfunktion där handbollsklubben är eller blir inblandad.

Händelse som har stor påverkan på någon av klubbens verksamheter är exempelvis trafikolycka där spelare, tränare, ledare eller föräldrar är inblandade. Det kan också t ex handla om dödsfall i samband med träning, spel eller annat arrangemang.

Krisledningsgrupp

Styrelsen för KHK utgör tillsammans med kanslichef klubbens krisledningsgrupp.
Krisledningsgruppens uppgift är att leda och samordna arbetet vid kris och kunna stödja organisationen med t ex viktiga beslut som måste tas.

Följande grundprincip ska vara vägledande för arbetet även under kris:

Ansvarsprincipen
Den som har ansvar för ett lag/en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under krissituation.

När en krissituation inträffar

Om tränare, ledare eller annan funktionär inom klubben får kunskap om en allvarlig händelse eller bedömer att risk finns för allvarlig händelse kontaktas i första hand ordförande i sportkommittén som gör en bedömning av läget och vid behov sammankallar krisledningsgruppen. Om inte ordförande för sportkommittén går att nå kontaktas krisledningsgruppen enligt turordning i telefonlistan (se nedan). Den som sammankallat krisledningsgruppen ansvarar för ledning av gruppen tills klubbens ordförande ansluter. Ansluter hon/han inte fortsätter den som sammankallat gruppen att leda krisledningsgruppens arbete.


Telefonlista

Telefonnummer
Namn
Mikael BengtssonOrdförande i KHK 0708-46 85 00
Jonas MartinssonOrdförande i Ungdomskommittén 0723-71 69 67
Md ezgif.com split
Se alla vår partners >>
Md s songskort 2024 2025
Md hbl live small
Md khksolidsport
Se matcher via Solidsport
Md profixio
Md atg jpg
Md centrala 1
HBL CENTRALA PARTNERS
Md nya bohus cup 2024
Md s kra small
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub